pajoohaan.ir

پژوهشکده فلسفه و کلام

پژوهشکده فلسفه و کلام (document_counts:106)

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به منظور تبیین و معرفی آموزه‌های نظری اسلام با رویکرد عقلی ـ نقلی، بازشناسی و بازسازی میراث فلسفی و کلامی و پاسخ‌گویی به شبهات فکری، در سال 1373 تأسیس گردید. در سال‌های اخیر افزون بر پژوهش در موضوعات فکری روز، میراث غنی متفکران مسلمان و کاربست روش‌های نوین پژوهشی در عرصة علوم اسلامی جهت غنابخشی به مطالعات بنیادی، چندین کلان‌طرح پژوهشی نظیر «رابطه نفس و بدن»و «اندیشه‌نامه کلامی متکلمان شیعه»را به اجرا گذاشته است. همچنین توجه به حوزه‌های مهم فکری و کاربردی و مورد نیاز مانند «فلسفه اخلاق»، «فلسفه نفس»و نیز انجام مطالعات تطبیقی در عرصۀ «دین و عقل»و «دین و دانش‌های زبانی»، از برنامه‌های برجستۀ این پژوهشکده به‌شمار می‌آید. بررسی و توان‌مندسازی فلسفه اسلامی و برقراری ربط و نسبت آن با نیازهای اجتماعی و سیاسی و نیز نوسازی علم کلام شیعه به منظور حضور فعال‌تر در مواجهه با اندیشه‌های رقیب از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌های حال و آینده است.

user_comments

producer_books

more