pajoohaan.ir

پژوهشکده الهیات و خانواده (مرکز مطالعات اسلامی)

پژوهشکده الهیات و خانواده (مرکز مطالعات اسلامی)

فعالیّت‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان به‌صورت رسمی از سال 1382شمسی در قالب «معاونت پژوهشی»آغاز شد. با روند توسعۀ فعالیّت‌های پژوهشی و انباشت قریب به یک دهه دانش و تجربۀ سازمانی در این مسیر و نیز تغییر رویکرد دفتر تبلیغات اسلامی از کارکردمحوری به مسئله‌محوری، این معاونت به «پژوهشکدۀ الهیّات و خانواده»تبدیل شد. مأموریّت تحقیق و پژوهش در حوزۀ مسائل مرتبط با جامعه با محوریّت مسائل خانواده و ارائۀ راهکار‌های برون‌رفت با استفاده از ظرفیت‌های حوزۀ علمیّه.

user_comments

producer_books

more