pajoohaan.ir

  سیری در اسرار فرشتگان: با رویکردی قرآنی و عرفانی
تحلیلی از ماهیت فرشتگان و مراتب خلقت آنان از دیدگاه قرآن کریم و دیدگاه‌های عرفا است. در این نوشتار با استناد به آیات قرآنی و تفاسیر عرفانی، به شناخت ملائکه و مراتب خلقت آنان پرداخته شده و مسیر دستیابی انسان‌ها به کمالات ملکوتی و نیز دریچه‌های آشنایی با خداوند، بیان شده است. نویسنده نخست به مراتب کمالی وجود فرشتگان اشاره نموده و تعدد فراوان مراتی وجودی آنان را بررسی کرده است. آنگاه به برخی از قدرت‌های فوق مادی آنان اشاره نموده و دارای مقام معلوم بودن فرشتگان را از منظر مفسران شیعه و اهل‌سنت بررسی نموده است. وی در ادامه به برخی از صفات فرشتگان از دیدگاه قرآن مانند: بال داشتن متعدد آنان، غیرمادی بودن آنان، کمالات معنوی آنان، مفهوم عبادت آن‌ها، خشیت ایشان، خوف آنان با مقام الهی، کثرت آنان و ماهیت تسبیح آنان اشاره نموده و دیدگاه تفاسیر عرفانی را در مورد برتر بودن انسان نسبت به فرشته را بررسی نموده است. معرفی اقسام فرشتگان، بیان معانی الفاظی همچون: عرش، کرسی، لوح، قلم، روح، و نیز توصیف حالات و مقامات فرشتگانی مانند جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل از دیگر مندرجات این نوشتار است.بخش های اصلی این کتاب:سخنی با خواننده پیشگفتارمقدمه: کلیات فصل اول ماهیت فرشتگان فصل دوم صفات فرشتگان فصل سوم اقسام فرشتگان فصل چهارم کارهای فرشتگان فصل پنجم فرشتگان و خلافت انسان کتاب‌نامه نمایه

continue_text

for_you

related_books

more