pajoohaan.ir

  هفت موج اصلاحات: نسبت تئوری و عمل
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

1700 تومان

8500 تومان

buy_printed
نویسنده در این کتاب تلاش کرده نظریه ها و شیوه های نظریه پردازی نخبگان و اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی معاصر ایران را درباره رابطه دولت و ملت در ایران معاصر، همچنین بازتاب ها و پی آمدهای این نظریه پردازی ها را بازشناسی و تحلیل کند ;از این رو، در کتاب، هفت نظریه به اجمال بررسی شده است که هر یک از این نظریه ها در مقطعی خاص از تاریخ ایران مطرح شده و آثار و کارکردهای اجتماعی ویژه ای داشته اند" .پنج نظر از این هفت نظریه با آن که بخشی از ذهنیت نخبگان را تسخیر کرده و بخشی از فرهنگ جامعه را تصرف می کند، ریشه در فرهنگ تاریخی جامعه ایران ندارد .این پنج نظریه در واقع تولید نظریه پردازان داخلی نیست، بلکه نظریه هایی است که در بخشی دیگر از جهان برای حل مسائل اجتماعی همان بخش تولید شده است .دو نظر دیگر ریشه در سپهر معرفتی جامعه تاریخی ایران دارد ."در هر یک از فصل های کتاب، یکی از نظریات به بحث گذاشته شده و در بحث از هر نظریه، ساختار درونی نظریه، ریشه های تاریخی و بستر تکوین و تولد آن، و همچنین آثار و پی آمدهای نظریه در جامعه، ایران، مطرح گردیده است .
عناوین فصل های هفتگانه کتاب عبارت اند از:
1 ـ عدالت خانه
2ـ سکولاریزاسیون
3ـ نظریه پردازان رادیکال (نظریه مارکسیستی)
4ـ ولایت فقیه
5ـ رهبری کاریزماتیک
6ـ بسیج توده ای و جامعه مدنی
7ـ هفتمین گفتمان (اندیشه های پست مدرن)
صفحات پایانی به نمایه ها و فهرست اعلام و اصطلاحات و تعابیر و مکاتب اختصاص یافته است.

continue_text

for_you

related_books

more