pajoohaan.ir

  انتظار بشر از دین

1000 تومان

4500 تومان

buy_printed
گارنده به منظور روشن کردن ابعاد مختلف بحث "انتظار بشر از دین" و حل مسائل مربوط به آن در بخش نخست کتاب به این پرسش، پاسخ می گوید که مساله ی اصلی در بحث انتظار بشر از دین چیست و در فرهنگ مکتوب فارسی، مخصوصا معاصران از آن چه معنا و مفهومی را اراده کرده اند و این معنا چه نسبتی با مساله ی نیاز بشر به دین دارد؟ موضوع اصلی بخش دوم نیز، بررسی و نقد پیش فهم هایی است که بنا بر ادعا می توانند انتظارات ما را از دین معین کنند.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
بخش اول:مبانی و کلیات
بخش دوم:حدود و ثغورانتظار بشر از دین

continue_text

for_you

related_books

more