pajoohaan.ir

  زبان بایدها و نبایدها: 100 نکته پیرامون مراقبت از زبان در سیره بزرگان

9500 تومان

کتاب حاضر شامل 100 نکته و خاطره پیرامون مراقبت از زبان در سیره بزرگان حوزه است که در 11 فصل و با عناوین غیبت، سخن چینی و عیب جویی، بهتان و تهمت، شایعه پراکنی، دروغ، بیهوده گویی، شوخی نابجا، مراء و جدال، تملق، بد زبانی و توهین، دسته بندی شده است. امید است مطالعه این اثر، زنگار از دل خوانندگان زدوده، مشتاقان و تشنگان حقیقت و معرفت را سیراب نموده و زمینه را برای مراقبت هر چه بیشتر از زبان و تحقق لسان صدق فراهم سازد.
بخش های اصلی این کتاب:
سخن نخست مقدمه
فصل اول: اهمیت مراقبت از زبان در کلام بزرگان
فصل دوم: غیبت
فصل سوم: دروغ
فصل چهارم: سخنچینی و عیب جویی
فصل پنجم: تهمت
فصل ششم: شایعه پراکنی
فصل هفتم: بیهوده گویی
فصل هشتم: شوخی نابجا
فصل نهم: مراء و جدال
فصل دهم: تملّق
فصل یازدهم: بدزبانی و توهین
فهرست منابع

continue_text

for_you

related_books

more