pajoohaan.ir

  فلسفه هنر ابن سینا

1000 تومان

3400 تومان

buy_printed
اثر حاضر به لحاظ فرهنگی- اجتماعی حائز این اهمیت است که نشان می دهد حکمای ایرانی از دیرباز در دامان فرهنگ اسلامی به مقوله های زیبایی و هنر اندیشیده اند و در این باب نظرات درخور توجهی را ابراز کرده اند. بنابراین، نباید پشتوانه حکمی و فلسفی ایرانی-اسلامی را از این توشه تهی پنداشت و فلسفه اسلامی را ناتوان از بحث در این حیطه دانست، بلکه باید همچون سایر موضوعات فلسفی به احیاء، تصحیح و پرورش این معارف پرداخت. به ویژه آنکه اندیشه های زیبایی شناختی ابن سینا در نظریات زیبایی شناختی فیلسوفان پس از وی چه در جهان اسلام و چه در دنیای غرب تأثیرگذار بوده است، به طوری که شناخت دیدگاه های ابن سینا هم برای فهم زیبایی شناسی عرفا و حکمایی همچون ابن عربی و ملاصدرا راه گشاست و هم برای شناخت زیبایی شناسی فیلسوفان و متألهانی همچون توماس آکوئیناس و بوناونتورا. برای مثال، بحث امور متعالی و جایگاه زیبایی در میان این امور که همواره در خصوص زیبایی شناسی توماس آکوئیناس و فیلسوفان قرن سیزدهم میلادی مورد بحث و نزاع بوده، بارها از کتاب الهیات شفاء ابن سینا طرح شده است.
کتاب فلسفه هنر ابن سینا در قالب چهار فصل تألیف شده است. فصل نخست به بیان کلیات بحث پرداخته و مقدمات پژوهش را تبیین می کند. در سه فصل دوم، سوم و چهارم مسائل زیبایی شناختی از سه منظر معناشناختی، وجودشناختی و معرفت شناختی طرح شده و بر مبنای دیدگاه های فلسفی ابن سینا در باب آنها بحث شده است. دلیل آنکه ابتدا به مباحث معناشناختی، سپس به مباحث وجود شناختی و سرانجام به مباحث معرفت شناختی پرداخته شده این است که پس از مشخص شدن دیدگاه معناشناختی، راه برای بحث های وجودشناختی و معرفت شناختی هموارتر می شود. مسائل وجودشناختی در این بحث مقدم بر مسائل معرفت شناختی دانسته شده است؛ چراکه مثلاً ابتدا باید از نحوه وجود زیبایی و یا نحوه وجود آثار هنری اطلاع حاصل کرد تا سپس بحث از نحوۀ شناخت ما از زیبایی یا هنر روشن تر شده و جلوه بیشتری پیدا کند.

continue_text

related_books

more