pajoohaan.ir

  بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با یهود
تحقیقی در مورد علت برخورد قرآن کریم با «یهودیان» و نکوهش آنان است. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی های یهودیان، به تبیین مهمترین مشکلات و چالش هایی که آنان برای رسول خدا(ص) و جامعه اسلامی بوجود می آوردند، پرداخته شده و نوع برخورد قرآن در مورد اعمال و افکار یهودیان در عرصه های اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نگارنده از یک سو مهمترین ویژگی های یهود و نوع عملکرد آنان در قبال مسلمانان را مورد بحث و بررسی قرار داده و از سوی دیگر چگونگی برخورد پیامبر اسلام با این قوم در پرتو آیات قرآن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. شرکت و بت پرستی یهودیان و مبارزه قرآن با این اعتقاد آنان، استکبار و نافرمانی قوم یهود، خودخواهی و نژادپرستی آنان، پیمان شکنی های متعدد یهودیان با رسول خدا، مواضع خصمانه یهود در قبال پیامبر اکرم و همکاری آنان با دشمنان اسلام از علل مهم مواجهه قرآن با یهود شمرده شده است.
عناوین بخش ها عبارتند از :
بخش اول : یهود مدینه
بخش دوم : مواجهه با یهود در حوزه اعتقادی و اخلاقی
بخش سوم : مواجهه با یهود در حوزه سیاسی و اجتماعی
بخش چهارم : مواجهه با یهود در حوزه نظامی

continue_text

for_you

related_books

more