pajoohaan.ir

  مهمترین واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر

4340 تومان

20000 تومان

buy_printed
امر به معروف و نهی از منکر، فریضة بسیار حیاتی وتأثیرگذار در منظومة معارف اسلامی و عامل اصلی در ترویج و تحکیم واجبات دیگر است. همة انبیا و اولیا و صالحان، به ویژه پیامبر اسلام و ائمه معصومین(ع) آیین یکتاپرستی و حق مداری را با امر به نیکی ها و نهی از بدی ها ترویج می کردند. آنان همیشه هشدار داده اند که با ترک این دو واجب، ستمگران بر جامعه حاکم می شوند و زشتی و پلیدی، همه جا را خواهد گرفت و تر و خشک با هم می سوزند. یادآوری اهمیت عظیم این واجب الهی و تبیین شیوه های صحیح آن، وظیفه ای است که باید با بیان و قلم و در قالب های دیگر، به آن پرداخت. اثر حاضر با همین انگیزه و با مددگرفتن از قرآن و روایات، به سهم خود، گامی در این مسیر برداشته است.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

بخش اول: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

بخش دوم: شناخت معروف و منکر

بخش سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

بخش چهارم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

continue_text

for_you

related_books

more