pajoohaan.ir

  واقعه حرّه: رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی
واقعه حره که در سال 63 هجری در شهر مدینه رخ داد از دیرباز محل گفتگو های بسیاری واقع شده است؛ اینکه چرا این رخداد پدید آمد، چگونه شکل یافت و چه پیامد هایی به دنبال داشت و اساسا انگیزه اصلی معترضان علیه دستگاه خلافت یزید چه بود؟نطریه های اسلام خواهی یا دین داری، رقابت های قبیله ای و نیز چالش های سیاسی تاکنون به عنوان محور تحلیل آن مطرح گردیده است. اما در این پژوهش بر اساس نظریه«فاصله انتظار و دست یافت» و با محوریت شهر - ملیت یا مدینه محوری به شناسایی وارزیابی واقعه روی شده است و به همین سبب عنوان تقابل ارزش های دینی و سنت های جاهلی را با خود همراه کرده است. در این نگره امکان تبیین علت عدم همراهی دسته ای از بزرگان اسلامی از جمله امام سجاد(ع) با معترضان به خوبی فراهم شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: یثرب(مدینه) در فرایند زمان؛ از عهد جاهلی تا واقعه حره
فصل سوم: شکل گیری واقعه حره؛ چگونگی و رخدادها
فصل چهارم: چرایی بروز حادثه و مشکلات
برآیند پژوهش
منابع و ماخذ
پیوست ها
نمایه ها

continue_text

related_books

more