pajoohaan.ir

  تربیت توحیدی و نقش آن در پی ریزی شخصیت اسلامی

1000 تومان

3000 تومان

buy_printed
تربیت، گوهر وجود انسان را تراش می دهد و لوح روح او را نقش می زند و شاکله وی را شکل می دهد. در مکتب توحیدی انبیا، تمام ارکان نظام تربیتی از مبانی و اهداف تا روش ها و ابزارها با محوریت منشأ هستی و سرچشمه خیر و حقیقت و زیبایی، تعریف و تنظیم می گردد. در نظام ارزش گذاری انبیا دو ارزش در طول هم برای انسان مطرح است: ارزش ((ایمان و تزکیه نفس)) و ارزش ((اصلاح جامعه و خدمت به خلق)). بدین ترتیب نیمرخ انسان طراز دین با تعبیر ((مؤمن خدوم)) ترسیم می گردد. نسبت میان این دو بعد و صورت بندی نگاه جامع تربیتی اسلام توأم با هشدار نسبت به خطرات و آسیب های اخلاقی حرکت های اصلاحی و لزوم آمادگی روحی برای مواجهۀ با آن، موضوعی است که مؤلف ره سپرده و مجاهد این کتاب با بیانی بدیع بدان پرداخته است.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اوّل:چیستی و چرایی آمادگی روحی و پرورش معنوی
فصل دوم:رابطه ساحت اندیشه و منطق بندگی
فصل سوم:رابطه ساحت عاطفی با خطوط بندگی
فصل چهارم:رابطه ساحت اراده با اخلاق بندگی
فصل پنجم:ابزارهای پرورش روحی

continue_text

for_you

related_books

more