pajoohaan.ir

  تفسیر قرآن سوره های جمعه،مسد،نصر،کافرون و کوثر
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
language: فارسی

500 تومان

3400 تومان

buy_printed
تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تاکنون هرچند تفاسیر بی‌شماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی‌کران، اندیشه‌ها را به ژرفای معانی خودفرامی‌خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه‌اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده‌اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته‌اند که به آن «تک‌نگاشته تفسیری» می¬گویند. کتاب پیش¬روی تک¬نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره¬های جمعه، مسد، نصر، کافرون و کوثر پرداخته است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: سوره جمعه سوره مسد سوره نصر سوره کافرون سوره کوثر

continue_text

for_you

related_books

more