pajoohaan.ir

  افق های کمال

1000 تومان

4500 تومان

buy_printed
در همه ادیان آسمانی و نیز پاره ای مکتب های انسانی، ویژگی های «انسان کامل» ارائه شده و در آنها افق های کمال به تصویر کشیده شده است. اما آن چه که اسلام در این باره ترسیم کرده بسی عمیق و پر جاذبه است؛ به طوری که عارفان و دانشوران بسیاری را تحت تأثیر قرار داده و آثار ماندگاری را در این باره به جای گذاشته اند.
در اثر حاضر نیز نویسنده کوشیده است تا برخی از کلیدی ترین ویژگی های انسان کامل، مفهوم کمال و راه های رسیدن به آن را از دیدگاه قرآن بیان کند.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
1. بر ستیغ کمال
2. فراروندگی و خودشکوفایی
3. آیینه خدا
4. عقل قدسی
5 . افق‌های عالی‌تر کمال

continue_text

for_you

related_books

more