pajoohaan.ir

در این کتاب با توجه به مبانی نظام حقوقی اسلام به بررسی برخی از جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده که از آن به حدود تعبیر می شود، پرداخته شده و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات در نظام جزایی اسلام به همراه تحلیل مبانی و مستندات فقهی آن ها بیان گردیده است. نگارنده ضمن بیان کلیاتی از قانون مجازات اسلامی و مفاهیم مربوط به آن، به بیان اسباب تخفیف مجازات های جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، سرقت و جنایت و عوامل تشدید مجازات در مورد جرایمی مانند جرم های مربوط به تغلیظ دیه در فقه امامیه پرداخته است. وی معتقد است تشدید یا تخفیف مجازات در نظام قضایی اسلام از روی قاعده و مبتنی بر حکمت و مصلحت بوده و در راستای تعالی فرد و جامعه است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اوّل: سیر تاریخی، اهمیت و اهداف اجرای تعزیر

فصل دوم: مفهوم و مراتب تعزیر و تفاوت آنها

فصل سوم: احکام کلّی تعزیر

فصل چهارم: شیوه های تعزیر و ادلّه آنها

فصل پنجم: تبیین موارد تعزیر

فصل ششم: اختیارات حاکم در تعزیر

فصل هفتم: اثبات موجبات تعزیر

فصل نهم: ابزار و کیفیّت اجرای تعزیر و احکام مترتّب بر آن

فصل دهم: سقوط و اسقاط تعزیر

فصل یازدهم: ولایت در تأدیب و موارد آن

فصل دوازدهم: مقدار تأدیب و حکم تلف در اجرای آن

continue_text

for_you

related_books

more