pajoohaan.ir

  پیام های آسمانی (معارف قرآنی برای کودک و نوجوان)

3360 تومان

10000 تومان

buy_printed
کتابی که در دست دارید گامی است به سوی هدفی بزرگ؛ وارد کردن و نوجوانان به دنیای قرآن. قرآن کریم کلام خدا و گرامی ترین اثر مکتوب در میان مسلمانان است. پیشوایان معصوم و بزرگان دین برای آموزی این کتاب مقدس به مسلمانان، به ویژه کودکان و نوجوانان تأکید دارند. امام علی(ع) یکی از حقوق فرزندان بر پدر را آموزش قرآن به آنان می داند. مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیش از بیست سال تجربه در عرصه پژوهشی قرآن، توفیق داشته که در حوزه نشر معارف قرآن، گام های بلندی بردارد. از تلاش های این مرکز، طرح تدوین تفسیری مناسب برای کودکان و نوجوانان است که دفتر نخست آن را پیش روی دارید.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
سخنی با مربیان و معلمان
از چه می پرسند؟
چشم های نابینا و چشمه ی آب
خدا با تو قهر نکرده است
مأموریت بزرگ
برتر از هزار ماه
مُرده شمارها
کاخی از چوب عاج
چشمان کوچک بی جواب
سرچشمه ی خوبی ها
دست های بریده
خاخام ها آمدند
پناهگاه

continue_text

for_you

related_books

more