pajoohaan.ir

  نیابت در حج از منظر فقه شیعه

2000 تومان

معرفی کتاب یکی از اعمال عبادی و سیاسی مسلمانان، فریضه حج و زیارت خانه خدا است، که تاثیر به سزایی در ابعاد مختلف عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان داشته و دین اسلام بر انجام آن توسط مسلمانان تاکید فراوان دارد.
نیابت در حج و عمره از دیرباز یکی از مباحث مهم حج بوده و علاوه بر آیات و روایات، در منابع فقهی فقهای اسلامی، به ویژه فقهای عظام شیعه به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار داشته است.
این کتاب، علاوه بر بررسی فقهی شرایط نایب، منوب عنه و سایر شروط مربوط به عمل نایب، دربردارنده احکام مسائل متعدد نیابت در حج و عمره از منظر فقه شیعه می باشد.
در مجموع، این کتاب از 18 فصل تشکیل و در هر فصل مباحثی مطرح و در ذیل هر مبحث چند مقام و یا چند مسئله به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و با جمع بندی نظرات فقهی علمای شیعه، نظر صائب با استفاده از آیات و روایات تبیین و تشریح شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
مقدمه
فصل اول: مشروعیت نیابت
فصل دوم: شرایط نایب
فصل سوم: شرایط منوب عنه
فصل چهارم: سایر شرایط نیابت
فصل پنجم: حکم استنابه حج و عمره
فصل ششم: منبع تأمین اجرت نیابت
فصل هفتم: بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی
فصل هشتم: فوریت در حج نیابتی
فصل نهم: اقتضای تعجیل در اطلاق اجاره
فصل دهم: اقتضای مباشرت در اطلاق اجاره
فصل یازدهم: اختلاف در تقلید میت
فصل دوازدهم: تعدد افراد در نیابت
فصل سیزدهم: درباره مرگ نایب
فصل چهاردهم: درمصدود و یا محصور شدن اجیر
فصل پانزدهم: إفساد حج توسط نایب
فصل شانزدهم: نیابت در ابعاض حج
فصل هفدهم: إحراز عمل نیابتی
فصل هیجدهم: مسائل مالی نیابت
کتابنامه

continue_text

related_books

more