pajoohaan.ir

  افعال گفتاری - جستاری در فلسفه زبان

1000 تومان

2800 تومان

buy_printed
این اثر، پژوهشی در قلمرو و فلسفه ی زبان است که نویسنده می کوشد با طرح نظریه هایی، پرسش های بحث آغازین کتاب به قلم مترجم، حاوی اطلاعاتی درباره ی زبان و فلسفه، فلسفه ی تحلیلی، فلسفه ی زبان، نظریه ی افعال گفتاری، و دیدگاه "جان راجرز سرل" درباره ی افعال گفتاری است که پس از آن مباحث اصلی کتاب آغاز می شود و آن تشریح نظریه ی افعال گفتاری است. بدین ترتیب، نویسنده در بخش نخست درباره ی روش ها و قلمرو، هم چنین عبارات، معنا و افعال گفتاری بحث می کند. سپس ساختار افعال مضمون در سخن را تشریح نموده پس از آن، از "حکایت" به مثابه ی فعل گفتاری یاد می کند. وی در ادامه، توصیف فعل مضمون در سخن را با عرضه ی تحلیلی از فعل قضیه ای حمل، تکمیل می نماید. موضوع بخش دوم کتاب نیز بحثی گسترده درباره ی بعضی از کاربردهای نظریه ی افعال گفتاری است. بنابر آن چه گذشت، نویسنده به طور عام بحث فلسفه ی زبان را بحث و بررسی کرده است. فلسفه ی زبان، شاخه ای از فلسفه است که جنبه های عام و کلی زبان، به وسیله ی آن توصیف و تبیین می شود؛ یعنی مسائلی در آن مطرح می شود که اختصاص به زبان خاصی ندارد، بلکه در هر زبانی صادق است. مساله ی معنا، حکایت، حمل، صدق، ضرورت و مانند آن در شمار مسائل فلسفه ی زبان اند.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

بخش 1: نظریه ای در باب افعال گفتاری

بخش 2:بعضی از کاربردهای نظریه افعال گفتاری

continue_text

for_you

related_books

more