pajoohaan.ir

این کتاب درسی برای دانشجویان رشته ای زبان روسی در دوره¬های مقدماتی آموزش زبان درنظر گرفته شده است. ویژگی منحصر به¬فرد کتاب حاضر تمرینات متنوع و کاربردی آن است که دانشجویان دوره¬های مقدماتی را با ساختار زبان روسی بیشتر آشنا میکند و به درک درست و کامل متن مورد نظر کمک می¬نماید. بنا برنظر بسیاری از زبان¬شناسان برجسته ای روس، فعل یکی از مهمترین واحدهای واژگان زبان روسی می¬باشد. فعل یکی از پیچیده‌ترین و وسیع¬ترین مقوله¬های دستوری است. با توجه به اهمیت قابل توجه فعل در زبان روسی، ارائه کتب کمک درسی در این زمینه و آشنا نمودن دانشجویان رشته زبان روسی با این مقوله یکی از حائز اهمیت‌ترین موضوعات آموزشی محسوب می¬گردد. براین اساس، کتاب حاضر تدوین و در خدمت دانشجویان عزیز قرار گرفته است. در این کتاب علاوه بر آشنا نمودن دانشجو با نمودهای فعل در زبان روسی، معانی و جهت فعلی(управление) نیز گنجانده شده است. یکی از امتیازات مهم این کتاب وجود تکیه واژه (ударение) در تمامی متن¬ها و تمرینات کتاب است. یکی از مشکلات دانشجویان زبان روسی عدم توانایی تلفظ صحیح کلمات در این زبان است. در کلمات چند هجایی وجود چندین مصوت در کلمه، دانشجو را به اشتباه انداخته و او را از تلفظ صحیح کلمه مورد نظر باز می¬دارد و تحقق این امر تنها در گرو تمرین و ممارست زیاد با استفاده از چنین کتاب¬هایی برای حک شدن محل دقیق تکیه واژه در ذهن دانشجو می¬باشد. از دیگر امتیازات برجسته این کتاب وجود تصاویر ملموس برای هر متن یا داستان است. متأسفانه در اکثر کتب آموزشی زبان روسی، از تصاویر کمک آموزشی استفاده نشده است، حال آنکه این مهم یکی از روش¬های اساسی در سیستم آموزش و تسهیل در روند یادگیری زبان می¬باشد. علاوه بر تمامی این موارد در این کتاب سعی گردیده است تا دانشجویان با حروف اضافه (предлоги) روسی نیز آشنایی پیدا کنند.

continue_text

for_you

related_books

more