pajoohaan.ir

گاهی حتی از زندگی کردن هم خسته می شوی:درامرات خویش می مانی:در کار کسب و فرزند وهمسر و دین.انگار هزاران دغدغه چنان غل و زنجیرت کرده اندکه توان نفس کشیدن هم نداری،در این لحظه ها چقدر منتظر یک معجزه ای: منتظر دستی مسیحایی که گره از کارت بگشاید و دمی که بدمد تا نفس تازه کنی.یک نفر که در گوش جانت زمزمه کند: این کار بهتر است. و دلیلی باشد که تو را به تصمیم برساند.

continue_text

for_you

related_books

more