pajoohaan.ir

زیبا خواهی، حقیقت جویی و نوآوری، از جمله گرایش های فطری
آدمی است. رغبت و علاقه انسان به گفتار و نوشتار درست و شیوا
نیز سر چشمه در همان میل نهفته دارد. هیچ دیده اید کالایی پر بها را
بی پیرایه و در صورتی نا زیبا به بازار آورد هاند؟ نوشتار و گفتار همان
نمای کالا را م یماند که اگر زیبا و به هنر آراسته باشد، به چشم م یآید
و ذهن و دل خواننده را می رباید. این گوهر، هر چه ارزشمند تر، و آن
خریدار هر چه ارجمند تر، آن صدف، به زیبایی و آراستگی، سزاوارتر.
متاسفانه گاهی از آثار مکتوب ما بوی ملامت می ورزد و معارف و
حقایق اسالمی گاهی در قالب های نا زیبا و نشر های ملول و گفتاری
عاری از هنر عرضه م یشوند؛ در حالی که دیگران، مایه های فکر و
فرهنگ خود را با لباس های فاخر و دلفریب می پوشانند و در دفتر های
مذهب، پیش دیده ها می گذارند. اندیشه آدمی هر قدر که بلند باشد، اگر
درقالب ساختاری مناسب به گفتار یا نوشتار تبدیل نشود.

continue_text

for_you

related_books

more