pajoohaan.ir

  همیار مربی-pdf
در ابتدای کتاب، شاید سؤال پیش بیاید که کار با کودکان چه ضرورت و اهمیتی دارد؟! آیا این کار، مفید و ضروری و مهم است؟ آیا تأثیری در زندگی فردی یا اجتماعی مخاطب دارد؟ آیا این گروه سنی تحول پذیر است و مربیان میتوانند تحول ایجاد کنند؟ آیا ارزش دارد که مربی سالهای عمر خود را صرف این گروه سنی کند؟ آیا نیاز امروز کشور ما این است که مربیانی آموزشدیده و متعهد در مهد کودک و پیشدبستانیها حضور داشته باشند؟ چه ضرورتی دارد که مسئولان و افراد جامعه ما به این گروه سنی توجه لازم و کافی داشته باشند؟ در پاسخ به اینگونه پرسشها، باید بگوییم که برای شروع هر کار و فعالیتی _ چه فردی و چه اجتماعی _ اگر ضرورت و اهمیت آن کار بر انجام دهنده کار مشخص باشد و آن را درک کرده باشد؛ انگیزه، عشق و علاقه به آن کار به مراتب بیشتر خواهد شد و از تمام امکانات و استعدادهای خود و دیگران برای تحقق اهداف و بهروز رسانی آن کار استفاده خواهد کرد.

continue_text

for_you

related_books

more