pajoohaan.ir

  آسیب شناسی فرهنگی ایران امروز

11500 تومان

34400 تومان

buy_printed
کتاب پیش‌رو با تلفیق رویکردهای دینی و اجتماعی تدوین شده و دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، شناسایی مهم‌ترین اکیپ‌ های فرهنگی ایران امروز در سه حوزهٔ هنجارها، ارزش‌ها و باورها؛ دوم، ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آن‌ها.

مباحث کتاب در چهار فصل سامان یافته است: 1. مبانی نظری؛ 2. مهم‌ترین اکیپ‌ های ایران امروز؛ 3. عوامل تأثیرگذار در پیدایش اکیپ‌ها؛ 4. راه‌کارهای برون‌ رفت از اکیپ‌ های فرهنگی با استفاده از آیات و روایات.

continue_text

for_you

related_books

more