pajoohaan.ir

دین، فرهنگ و ارتباطات؛ هر سه مفهوم، جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی انسان بوده و همواره در تاریخ اجتماعات بشری وجود داشته است. از این رو دانشی با عنوان «ارتباطات میان فرهنگی » به مطالعه جوامع بشری در خصوص کیفیت فرایند مبادله اندیشه ها، نگرشها، اعتقادات، و کالاهای فرهنگی گونا گون شکل گرفته است. این دانش درپی توسل به الگویی است که بتواند زندگی اجتماعی انسا نها را با مفاهیمی مشترک برای رسیدن به سعادتی واقعی هموار سازد.با توجه به اهمیت ارتباطات میان فرهنگی و نقش مؤثر دین بر این نوع از ارتباطات و نیز مطرح شدن گفت وگوی بین ادیان در جهان معاصر، لازم است حوزه علمیه و طلاب توجه ویژه ای به این موضوع از منظر ارتباطات میان فرهنگی داشته باشند. بررسی و تحلیل اصول راهبردی اسالم براساس آموزه های قرآن وروایات اهل البیت، در خصوص ارتباطات میان فرهنگی در جوامع اسلامی متکثر فرهنگی، میتواند منجر به تولید الگوهایی پویا در حوزه روابط میان ادیانی و روابط بینالمللی براساس آموزه های اسلامی بشود

continue_text

related_books

more