pajoohaan.ir

سرزمین مازندران که تقریباً مرادف طبرستان قدیم است، پناه گاهی برای شیعیان دوره های نخستین اسلامی به شمار می-رفت و پس از فتح آن به دست مسلمانان، بیشتر زیر سلطه حاکمان شیعی اداره می شد. بررسی این حکومت ها و حاکمان و نگاهی به تاریخ تشیع امامی در این منطقه، مطالب کتاب حاضر را تشکیل می دهد

continue_text

for_you

related_books

more