pajoohaan.ir

  بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه

1000 تومان

1800 تومان

buy_printed
این اثر با رویکردی تطبیقی و مقایسه ای بر آن است ضمن واکاوی، توصیف و تحلیل عناصر برجسته و اثر گذار در نظریه های ولایت فقیه، نقطه عزیمت این نظریه ها را مورد بررسی، مقایسه و سنجش قرار دهد.«بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه» در پی تحلیل واقعیت های موجود درون نظریه ها است. ایضاح تمایزها و مشترکات در مناسبات دولت و شهروندان، تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی، ساختار و فرآیند قدرت و میزان سازگاری با پرسش ها و انتظارات نوین در شمار مباحثی است که در این اثر به آنها پرداخته شده است.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

فصل یکم:کلیات

فصل دوم:ساختار نظام سیاسی و فرایند قدرت

فصل سوم:رابطه دولت و شهروندان

فصل چهارم:نظریه های ولایت فقیه و چالش ها

continue_text

for_you

related_books

more