pajoohaan.ir

  فنون مقاله نویسی، چگونه مقاله بنویسیم (رهپویان پژوهش9)
پژوهش‌، اولویت‌ ملی‌ و زیربنای‌ توسعۀ‌ هر کشور است‌. بنابراین‌ اگر خواهان‌ آینده‌ای‌ بهتر هستیم‌، باید بدون‌ مقاومت‌ یا منفی‌بافی‌ با بهره‌گیری‌ ازروش‌شناسی‌ علمی،‌ کاربردی در همۀ‌ زمینه‌های‌ اجتماعی‌ به پژوهش بپردازیم‌. یکی از انواع تحقیقات، پژوهش‌های میدانی است که با سازوکار خاص خود اجرا می‌شود. در این راستای عملیاتی‌سازی مسئلۀ پژوهشی: «بررسی ساختار و سازۀ یک تحقیق میدانی»؛ آن را به طور اجمال و تفصیل مورد بررسی و و کندوکاو دقیق قرار داده‌ایم؛ تا نقشه راهِ پژوهشگران برای انجام تحقیقات میدانی و کاربردی‌سازی علوم اسلامی رهوار گردد. در این فرایند و سیر علمی، به دو شکلِ اجمالی و تفصیلی، با سازوکارهای علمی و عملیاتی عطف توجّه قرار گرفته است. ابتدا فرایند تحقیق، اجمال گونه یادآوری گردید تا دورنمای راه از ابتدا نمایان باشد و سپس، هریک از ایستگاه‌ها، اجزاء و ارکان این تحقیقِ کاربردی با رویکرد تفصیلی مورد مداقّه قرار گرفته است. امید که یاریگر محققانِ ارجمند در تولید آثارِ فاخر کاربردی قرار گرفته و گامی باشد در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ متعالی قرآن و مکتب اهل بیت.

continue_text

for_you

related_books