pajoohaan.ir

  سیره پیامبر (ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن : برنامه ها ، کنش ها و واکنش ها

5600 تومان

28000 تومان

buy_printed
قرآن رفتار پیامبر (ص) با دو دسته از مخالفان را بیان کرده است:
کسانی که مسلمان نبودند؛ کسانی که مسلمان شناخته می شدند، اما سر ناسازگاری داشتند. دسته اول به دو گروه بزرگ تقسیم می شدند: گروهی که از ادیان آسمانی بی بهره بودند و گروهی که خود را پیرو یکی از آن ادیان می دانستند. در گزارش های قرآن، دوران زندگانی پیامبر(ص) به ویژه در مدینه با درس هایی گفتاری و رفتاری همراه بود که در برخورد با افراد یا گروه هایی که مشکل آفرین بودند، تبلور می یافت. با بررسی رفتار پیامبر(ص) با مخالفان، پیروان آن حضرت می توانند از افراط و تفریط در برابر آنان دور بمانند و با اقتدا به آن جناب بهترین شیوه را در تعامل با مخالفان برگزینند و با هدایت یا سرکوب دشمن راه سعادت خود را هموار سازند.

continue_text

for_you

related_books

more