pajoohaan.ir

این کتاب دستاورد یک سفر پژوهشی و مطالعاتی چند تن از اساتید و دانشجویان رشته مطالعات منطقهای (گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز) است که در پی سفری چند روزه به تفلیس، مرکز جمهوری زیبای گرجستان، تدوین شد. استادان و دانشجویان با انگیزه ایجاد شده در این سفر مقاله هایی را در زمینه های مختلف نگاشتند تا به سهم خود در مسیر شناخت قفقاز جنوبی ، ظرفیتها و امکانات آن برای تامین منافع متقابل ایرانیان و گرجیان گامی هر چند کوچک بردارند. آنان در این سفر کوتاه از محبت و مسئولیت پذیری شایسته تقدیر رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای مجتبی کامرانفر، برخوردار شدند. این سفر کوتاه و دیدن جاذبه های طبیعی و گردشگری این کشور کوچک و زیبای کناره دریای سیاه،که با ابراز محبت صمیمانه گرجیان به ویژه ایرانشناسان گرجستان همراه بود، خاطرههایی به یاد ماندنی را برای این اساتید و دانشجویان ثبت کرد. بی تردید پیوند و ارتباط محکم و سازنده دانشگاه با مراکز اجرایی مربوط در همه حوزهها ، به ویژه در علوم انسانی، میتواند آنان را در ایفای بهینه وظایف و کارکردهای خود یاری کند.

continue_text

for_you

related_books

more