pajoohaan.ir

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که سازمانی ارتباطی است و عمده فعالیت ها و اهداف آن در بستر ارتباطات انسانی چهره می بندد، نمی‌تواند از دانش موجود در زمینه مباحث و شیوه‌های ارتباطی برکنار بماند. از این رو، همواره می‌کوشد در برنامه‌های آموزشی و در فرایندهای گوناگون عملکرد خود از دانش ارتباطی برای بهبود عملکرد و ارتقا دانش و بینش کارکنان خود بهره مند شود.
کتاب حاضر در سه فصل سامان گرفته است: فصل اول با عنوان ارتباطات چیست؟ به موضوعاتی مانند: تعریف ارتباطات، رویكردهای مطالعه‌ ارتباطات، شبكه های متنوع ارتباطات، انواع ارتباطات و موانع ارتباطات می پردازد. در فصل دوم، با عنوان «چرا به ارتباطات نیازمندیم؟»، این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: .
اهمیت و ضرورت ارتباطات سازمانی، ویژگی‌های ارتباطات سازمانی، اهداف ارتباطات در سازمان و دلایل برقراری ارتباط. .
موضوعات فصل سوم با عنوان: چگونه ارتباطات را بكاربگیریم؟ بدین قرار است: .
فرایند ارتباطات، الگوهای ارتباطی، روش‌های برقراری ارتباط، روش‌های بهبود ارتباطات، اصول ایجاد ارتباط اثربخش و الگوی بهبود ارتباطات. .
پایان بخش کتاب، بخش خودآزمایی، فهرست منابع و مأخذ، فهرست نمودارها و جداول است.

continue_text

for_you

related_books

more