pajoohaan.ir

  جامعه و فرهنگ افغانستان (مجموعه کتاب های جامعه و فرهنگ کشورها)-pdf
کمتر دو کشوری را می‌توان یافت که مانند ایران و افغانستان به یکدیگر شبیه و نزدیک بوده و دارای اشتراکات و شباهت‌های فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی، تاریخی، سوابق قومی و نژادی و حتی طبیعی و جغرافیایی (در فلات ایران)، و به عبارت افضل دارای یگانگیهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و منطقهای باشند به گونهای که وقتی یک ایرانی به افغانستان میرود یا یک افغانستانی به ایران میآید هیچگاه احساس غربت نکرده و گمان نمیکند به سرزمین بیگانهای پای گذارده بلکه آنجا را هم گوشه دیگری از موطن و سرزمین خویش میپندارد زیرا به راحتی با آن ارتباط ها و پیوندهای زبانی، فرهنگی، دینی و اجتماعی برقرار مینماید، بجز برخی تفاوتهای معمول قومی و منطقهای و زبانی (بیشتر لهجهای). آنچه از آداب و رسوم و سنتها در ایران وجود دارد تقریبا در افغانستان هم معمول است یا آنچه در افغانستان رایج است در ایران هم مشاهده میشود.

امید است که این کتاب نیز در جهت معرفی بیشتر افغانستان و آگاهی از خصوصیات و اوضاع و احوال و ویژگیهای مردم و سرزمین آن موثر واقع گردد و گامی در جهت تعمیق پیوندهای دیرین میان دو کشور باشد با این امید که نویسندگان و تحلیل گران ایران و افغانستان تلاش‌های بیشتری را برای معرفی دو سرزمین به یکدیگر و تقویت پیوندها میان دو ملت به عمل آورند.

continue_text

for_you

related_books

more