pajoohaan.ir

مجموعه حاضر ، نخستین اثری است که پس ازتجزیه جمهوری سودان ، درباره اوضاع فرهنگی و اجتماعی این کشو ر ،به زبان فارسی تألیف شده است. از این رو، برای ذکر هر گونه آمار و اطّلاعات درباره سودان در این اثر، ضمن بهره‌گیری از جدیدترین منابع و مآخذ، بررسی و دقّت لازم صورت گرفته است تا در حد امکان منطبق با حقایق و واقعیت¬ها باشند.
سودان در سازمان‌ها و اتحادیه‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای، بویژه اتّحادیه آفریقا، سازمان کنفرانس اسلامی و جامعه کشورهای عربی عضویت و حضور مؤثر دارد و در میان کشورهای عربی و آفریقایی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در این اثر، پس از بیان کلیاتی درباره تاریخ، جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی سودان، به وضعیت فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اجتماعی، سیاست و حکومت در این کشور، پرداخته شده و در ادامه مباحث، درباره فرهنگ عمومی و ویژگی های فرهنگی سودان، زبان و ادبیات، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

continue_text

for_you

related_books

more