pajoohaan.ir

هدف اصلی این کتاب یافتن تاثیرات انتقال قدرت در کشورهای عربی پس از قیام های عربی بر افراط گرائی است.گروه های افراطی در قیام های عربی فرصت منحصر به فردی پیدا کردند.آنان با بهره گیری از تضعیف نیروهای امنیتی و همچنین ناکامی دولت ها در رسیدگی به نارضایتی های مردم،همچون آهن ربائی برای جذب جوانان ناراضی منطقه باقی مانده اند. با وجود امیدهای اولیه، قیام های عربی نتوانست نتایج سازنده ای برای ارضای احساسات نسل درحال ظهور فراهم کند. دولت ها در مواجهه با انتخاب بین بسیج جوانان و بی تفاوت نمودن آن ها،تلاش خود را جهت امر دوم، دو چندان کرده‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more