pajoohaan.ir

مطالعات فرهنگی دانشی است که ضمن تاثیر بر نگرش ها و پیشداوری ها، ما را با نسبیت پدیده های فرهنگی آشتی می دهد و به ما می آموزد جوامع دیگر چگونه سازماندهی شده اند ، چه عقاید و عاداتی به رفتارهای مردمان این جوامع جهت می دهد و سرانجام ما را برای هشیاری نسبت به اطرافمان مجهز می کند.
این کتاب به بیان تاریخچه، جغرافیا و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور کوبا می‌پردازد که در خلاصه این کتاب آمده است: کوبا جزیره کوچکی در دریای کارائیب است و جزو مجمع الجزایر آنتیل بزرگ محسوب می‌شود. این کشور در 28 اکتبر 1492 در اولین سفر ماجراجوی اسپانیایی، کریستف کلمب، به تاریخ جهان پیوست. کلمب با ورود به این جزیره آن را زیباترین سرزمینی خواند که چشم‌های انسانی می‌تواند ببیند.
این کتاب از 10 فصل مجزا شامل جغرافیای طبیعی و انسانی، تاریخ، جامعه و سیاست، فرهنگ، فرهنگ عامه / عمومی، زبان و ادبیات، هنر، نظام آموزشی کوبا، رسانه و وسایل ارتباط جمعی و روابط با جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

continue_text

for_you

related_books

more