pajoohaan.ir

یکی از مباحث زبانشناسی، قرض گیری واژه ها و اصطلاحات از زبان های دیگر است که از آنها با عنوان «وام واژه» و یا » واژگان قرضی «نام می برند قرض گیری به دلایل مختلف اتفاق میافتد، از جمله علل آن، هم‌نشینی فرهنگ ها و تمدن ها با یکدیگر است که به دلایل متفاوت؛ مثل جنگ، تبادل فرهنگی و غیره رخ می دهد. در طول تاریخ، زبان فارسی واژگان فراوانی از فرهنگ های دیگر اخذ کرده و همچنین سایر زبان ها از زبان فارسی و واژگان آن تاثیر پذیرفته اند. یکی از زبان هایی که واژگان قرضی فارسی در آن کاملاً مشهود است ، زبان سواحیلی است. پژوهش حاضر تحقیقی است پیرامون عناصر قرضی فارسی در سواحیلی و چارچوب اصلی این پژوهش زبانشناسی اجتماعی است . یکی از حیطه های مورد بررسی در این چارچوب ، حیطه ی واژگان قرضی است، که این پژوهش، به کلی در حوزهی آن قرار می گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more