pajoohaan.ir

  سفر خیالی-pdf

5400 تومان

10000 تومان

buy_printed
عصر یک روز پاییزی، بهار در خانه تنها بود. حوصله اش
سر رفته بود. ناگهان فکری به ذهنش رسید. پشت میزش
نشست. کتابی را که مادرش به او هدیه داده بود، برداشت
و آن را ورق زد. به تصاویر کتاب نگاه کرد. کتاب درباره ی
زیبایی های طبیعت بود که خداوند بزرگ آفریده است.
بهار شروع کرد به خواندن کتاب. همین طور که کتاب
را می خواند، به فکر فرورفت و به دنیای خیالی کتابش
سفر کرد.

continue_text

for_you

related_books

more