pajoohaan.ir

  ماهیت شناختی در کارکرد شناسی دجال در متون اسلامی
مهمی داشته و دارد. مذاهب اسلامی با همۀ تفاوت‌‌ها، در اصل اندیشۀ مهدویت به عنوان یک آموزۀ مهم اسلامی، اتفاق‌نظر دارند. افزون بر خاستگاه آیات قرآنی و روایات معصومان:، مستندات عقلی و عقلانی نیز باورداشت مهدویت را همراهی و تأیید می‌‌کند؛ یعنی قرآن و عقل با رویکرد عام و روایات با رویکرد خاص، خاستگاه مهدویت و توجیه‌‌گر مبانی و اصول آن هستند. اندیشۀ تابناک مهدویت که برخاسته از فرهنگ و باور اصیل اسلامی است، بسان همۀ اندیشه‌‌های باورمحور در طول تاریخ به جهت عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی دستخوش تطور و تحول و فراز و فرود تاریخی شده است؛ به‌طوری‌که از برایند این فرایند می‌توان دو نکته اصطیاد کرد: 1. وجود آسیب‌‌ها و چالش‌‌هایی که دامنگیر عرصۀ مهدویت اصیل شده که ضرورت تحقیقات آسیب‌شناسانه برای پالایش و آفت‌زدایی از حریم پاک اندیشۀ مهدویت را دوچندان می‌‌کند. 2. تحول و تطوری که حوزۀ مهدویت از لحاظ مسائل درونی و بیرونی یافته که نشان‌دهندۀ گستردگی محیطی مهدویت از نظر قلمرو است. بی‌گمان حوزۀ مهدویت در ابتدای امر که به عنوان یک باور اعتقادی و یک اندیشۀ دینی در میان مسلمانان مطرح بوده، از نظر دامنه و قلمرو، بسیار محصور و از نظر حجم مسائلی بسیار محدود بوده است. اما در فرایند تاریخ به سبب مواجهۀ اندیشۀ مهدویت با انظار و افکار مختلف گروه‌‌ها و با پیدایش پرسش‌‌ها و شبهات گوناگون افراد که در پی تحولات اجتماعی و تفاوت‌‌های مذهبی نمایان شده است، بر دامنه و مسائل آن افزوده شده؛ به‌طوری‌که مهدویت از یک حوزۀ اعتقادی صرف به حوزۀ مطالعاتی پرقلمرو و پرحجم تبدیل شده است و نیز مسائل تک‌تباری آن به مسائل چندتباری با رویکردهای گوناگون کلامی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، تفسیری، روا‌ن‌شناسی و... ارتقا یافته است. بر این اساس امروزه حوزۀ مهدویت که حوزه‌‌ای تأثیرگذار در همۀ امور فردی و اجتماعی است، با انبوهی از مسائل کلی و جزئی، درونی و بیرونی روبروست و به عنوان یک رشتۀ تخصصی با رویکرد پسینی و حوزۀ چندرشتگی با رویکرد پیشینی قابل‌طرح است. بر این اساس مراکز و مؤسسات مهدویت به‌ویژه مجموعه‌‌های علمی ـ تخصصی وابسته به حوزۀ علمیه و نیز اندیشمندان و مراکز مهدوی از جمله پژوهشکدۀ مهدویت و آینده‌‌پژوهی و پژوهشگران و محققان این پژوهشکده با ورود عالمانه و متخصصانه با نگرشی نو و بنیادی به مطالعات و پژوهش‌‌های کاربردی و مسئله‌محور اقدام کرده‌‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more