pajoohaan.ir

مهدویت از دیرباز به عنوان باوری اصیل در میان باورمندان اسلامی جایگاه مهمی داشته و دارد. مذاهب اسلامی با همه تفاوت‌ها در اصل اندیشه مهدویت که یک آموزه مهم اسلامی است، اتفاق نظر دارند. باورداشت مهدویت علاوه بر خاستگاه آیات قرآنی و روایات معصومان علیهم السلام بر مستنداتی عقلی و عقلانی تکیه دارد؛ یعنی قرآن و عقل با رویکرد عام و روایات با رویکرد خاص خاستگاه مهدویت و توجیه‌گر مبانی و اصول آن‌اند. اندیشه تابناک مهدویت که برخاسته از فرهنگ و باور اصیل اسلامی است، بسان همه اندیشه‌های باورمحور در طول تاریخ به جهت عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی دچار تطور و تحول و فراز و فرود تاریخی گردیده است، به‌طوری‌که از برآیند این فرایند دو نکته قابل برداشت است: 1. وجود آسیب‌ها و چالش‌هایی که دامنگیر عرصه مهدویت اصیل شده است که ضرورت تحقیقات آسیب‌شناسانه جهت پالایش و آفت‌زدایی از حریم پاک اندیشه مهدویت را دوچندان می‌کند. 2. تحول و تطوری که حوزه مهدویت از لحاظ مسائل درونی و بیرونی پیدا کرده که نشان‌دهنده گستردگی محیطی مهدویت از نظر قلمرو است. بی‌تردید حوزه مهدویت در ابتدای امر که به عنوان یک باور اعتقادی و یک اندیشه دینی در میان مسلمانان مطرح بوده، از نظر دامنه و قلمرو بسیار محصور و از نظر حجم مسائل بسیار محدود بوده است؛ اما در فرایند تاریخ به جهت مواجهه اندیشه مهدویت با نظرها و فکرهای مختلف گروه‌ها و با پیدایش پرسش‌ها و شبهات گوناگون افراد که در پی تحولات اجتماعی و تفاوت‌های مذهبی نمایان شده، بر دامنه و مسائل آن افزوده شده است، به‌طوری‌که مهدویت از یک حوزه اعتقادی صرف به حوزه مطالعاتی وسیع و پرحجم تبدیل شده است و نیز مسائل تک‌تباری آن به مسائل چندتباری با رویکردهای مختلف کلامی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، تفسیری، روان‌شناسی و مانند آن ارتقا پیدا کرده است؛ بر این اساس امروزه حوزه مهدویت که حوزه‌ای تأثیرگذار بر همه امور فردی و اجتماعی است، با انبوهی از مسائل کلی و جزئی، درونی و بیرونی روبرو است و به صورت یک رشته تخصصی با رویکرد پسینی و حوزه چندرشتگی با رویکرد پیشینی قابل طرح است. بر این اساس مراکز و مؤسسات مهدویت خصوصاً مجموعه‌های علمی - تخصصیِ وابسته به حوزه علمیه و نیز اندیشمندان و مراکز مهدوی از جمله پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی و پژوهشگران و محققان این پژوهشکده با ورود عالمانه و متخصصانه و نگرشی نو و بنیادی به مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور اقدام نموده‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more