pajoohaan.ir

  هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی

2600 تومان

13000 تومان

buy_printed
اثر حاضر با هدف بررسی مناسبات هنرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی نگارش یافته است. این کتاب حاصل نشست های تخصصی و تألیف مقالات از سوی جمعی از پژوهشگران است. ابتدا تعامل اجتهاد و هرمنوتیک بیان شده و گزارشی از نشست ها و مقاله ها ارائه شده است. سپس نگرشی کلی بر اجتهاد و هرمنوتیک شده است. در ادامه تعامل اجتهاد و هرمنوتیک، تلاشی برای رسیدن به فهم جامع معرفی شده و فهم هرمنوتیکی و فهم اجتهادی بررسی شده است. در بخش بعدی نسبت هرمنوتیک اجتهادی با دیگر نحله ها، رابطه اجتهاد و هرمنوتیک کلاسیک، رابطه اجتهاد و هرمنوتیک اسکینر، نسبت سنجی میان هرمنوتیک فلسفی و اجتهاد در فقه سیاسی و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اول: اجتهاد و هرمنوتیک، پیوند یا گسست؟
فصل دوم: نسبت سنجی اجتهاد با برخی از نحله های هرمنوتیک

continue_text

for_you

related_books

more