pajoohaan.ir

زندگانی معصومین عالم برای همۀ آنانی که طالب سعادت دنیا و آخرت اند بهترین نمونه و معیار است. به حکم طهارتی که آنان به تاییدات الهی داشته اند می توان در همه شرایط حیات آن ها را الگو و سرمشق قرارداد و بی واهمه و دلواپسی از (چرایی ها) و (چگونگی ها) از ایشان پیروی کرد.
آن بزرگواران در عرصه های مختلف زندگی بهترین و کامل ترین شیوه گذران عمر را برای ما به میراث نهاده اند، میراثی گران بها، جهان شمول، کامل و جامع که متضمن حیات طیبه در گستره ابدیت نگری آدمی زادگان است.

continue_text

for_you

related_books