pajoohaan.ir

زیارت حضور عارفانه عاشق در دیار معشوق، اظهار عشق و ارادت محب به محبوب ، سفری مشتاقانه آگاهانه و عاشقانه است که از سرای دل آغاز می شود و سرانجام نیز در منزل دل به مقصد و مقصود می رسد و بار برزمین می نهد.
تعظیم، تکریم، گرامی داشت و یاد کرد انسان های شایسته و نیز زنده نگه داشتن نام و یاد آنان چس از مرگ، لازمه محبت، عشق و ارادت انسان به نیکی ها و کمالات است و ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد. در تکریم و تعظیم صاحبان کمال، تفاوتی بین زندگان و مردگان صاحب کمال نیست.

continue_text

for_you

related_books

more