pajoohaan.ir

کنار یک جنگل بزرگ، در یک خانه ی کوچک، شنل قرمزی کوچولو با مادرش زندگی می کرد.
در وسط جنگل، بعد از پنج علفزار و پنج تپه، خانه ی مادربزرگ شنل قرمزی بود.
مادربزرگ هر سال یک شنل قرمز تازه برای شنل قرمزی می بافت. به خاطر همین بود که به شنل قرمزی، شنل قرمزی می گفتند.

continue_text

for_you

related_books

more