pajoohaan.ir

پژوهشی در زمینه بایسته‌های تحصیل بانوان از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، با توجه به حفظ دو نقش اصلی آنان به عنوان مادر و همسر در محیط خانواده است. در این پژوهش با توجه به حضور روزافزون زنان در جامعه به ویژه در عرصه‌های علمی و آموزشی، سعی شده است فارغ از هیاهوی فمینیستی و شعارهای تبلیغاتی غرب در مورد آزادی زنان، به تبیین ارزش و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان همسر و مادر پرداخته شده و ظرفیت‌های عاطفی زنان از این دو منظر بررسی شده و پس از آن روش‌های معقول و منطقی فراهم ساختن محیطی برای تحصیل زنان در درون بیرون خانه، بدون آسیب رسیدن به آرامش خانواده و تحت‌الشعاع قرار گرفتن وظایف همسری و مادری آنان، بیان شود. نویسنده تحصیل مناسب را حق زنان دانسته و آثار مفید ان را نیز بیان نموده و معتقد است که این مسأله به پیوند نظام خانواده کمک نیز خواهد نمود. وی در همین زمینه به حقوق همسر و سایر حقوق زناشویی اشاره نموده و معتقد است تا آن جایی که این حقوق ضایع نشده و مسأله تربیت فرزندان آسیب ندیده است، تحصیل زنان امری مثبت و بایسته تلقی می‌شود. وی راه‌کارهایی نیز در این زمینه برای تحصیل موفق زنان ارایه نموده و جدول‌هایی برای مدیرت زمان و اولویت‌سنجی در وقت و انجام سایر وظایف بانوان در کنار تحصیل ارایه کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more