pajoohaan.ir

با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و با توجه به اهمیت روزافزون دانش و مدیریت دانش در سازمانها گرایش به مباحث نوین دانش نه تنها به یک علاقه ، بلکه به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تجربه و خبرگی بسیاری از رهبران کسب وکار و فناوری اطلاعات نشان میدهد که بسیاری از سازمانها در صنایع مختلف به لحاظ داده غنی اند، اما به لحاظ اطلاعات در وضعیت فقر قرار دارند. در نتیجه، سازمانه ها به علت نبود اطلاعات موثق و به هنگام و ابزارهای تحلیلی مناسب نمی توانند به بهبود عملکرد دست یابند. هوشمندی کسب وکار پاسخی در قبال این نیاز سازمانها بوده و از پیشرفتهای آتی حوزه فناوری اطلاعات در تفکر مدیریتی محسوب میشود.

continue_text

for_you

related_books

more