pajoohaan.ir

از دیدگاه اسلام، گلشن با طراوت خانواده، خاستگاه رویش درختان پُر ثمر و گل‌های عطرآگینی است که برکات فراوانی را عاید جامعه انسانی می‌سازد. بدیهی است برای آنکه این بوستان بهشتی، نتایج مبارک و ارزشمندی را به دست دهد، باید بر اساس دستورات روح‌پرور قرآن و روایات اهل‌بیت عمل کنیم، تا همچون باغبانی دانا و حاذق به حفظ و مراقبت از این حریم انسان‌ساز توفیق یابیم؛ از سوی دیگر زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و نقش تعیین‌کننده‌اش در تربیت فرزند و گسترش نسل انسانی و تمدن‌سازی و مانند آن، همیشه مورد توجه صاحبان اندیشه بوده است. در طـول تـاریخ، زن پا به پای مرد در فراز و نشیب‌های زندگی و سازندگی حضور داشته است؛ گاه به طور مستقیم و گاه با ترغیب مردان و ایجاد انگیزه‌های لازم در آنان، نقش سازنده خود را در تاریخ انسانـی نشان داده است.

continue_text

for_you

related_books

more