pajoohaan.ir

  هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (جلد دوم)-pdf
بنا به اعتقاد فرمالیستهای روس، هر شاعر و نویسندهای برای آفرینش اثر ادبی خود، به انواع هنجارگریزیها در زبان دست میزند و توسعه زبان شعری و زیبایی کلام و لذت درک ادبی خود را فزونی میبخشد و باعث نوعی برجسته سازی و آشنایی زدایی در شعر میشود. شعر کانکریت (دیداری نوشتااری) نمونهای از هنجارگریزی محسوب میشود. شعر نوشتاری_دیداری گونهای از ادبیات است که برای فهم آن باید به آن نگاه کرد و به تماشای ظاهری و ساختاری واژگان پرداخت که معمولا در طراحی پوسترها کاربرد دارد. شاعران در شعرهای نوشتاری_دیداری از شیوههای گوناگونی بهره گرفتهاند از جمله: تجزیه و جدا نویسی واحدهای شعری، کم و زیاد کردن تعداد هجاهای هر مصراع برای دست یافتن به شکلهای مورد نظر، بهره گیری از هنر نقاشی در کنار نوشتارو... در اینگونه شعر، شاعر از طریق بازی با کلمات به گونهای مینویسد که به وسیله حروف و کلمات طرحی را جلوی چشم بیننده میگذارد و فهم شعر بیشتر با نگاه کردن به ساختار و ظاهر شعر امکان پذیر میشود.

continue_text

for_you

related_books

more