pajoohaan.ir

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی شری نقش بی بدیلی را در فرایند یاددهی و یادگیری ایفا کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرایند آموزش و یادگیری با تأکید بر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن است. بر همین اساس به صورت تحلیلی- اسنادی، ادبیات موضوع بررسی و چهارچوب فکری بنا گردید. استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش به شکل های مختلف، نوآوری در آموزش را افزایش می دهد. نتایج حاصل از این مطالعه بیان کننده مزایای استفاده از این ابزار برای اساتید و یادگیرندگان و همچنین شناسایی چالش ها و تهدیدهای پیشروی این حوزه است. با توجه به مباحثی که در این مقاله ارائه شد، این فرض مطرح است که استفاده از شبکه های اجتماعی برای تغییر فرایندهای شناختی و الگوهای یادگیری متناسب با عصر دیجیتال مناسب است.

در پایان مؤلّفه های اصلی یادگیری که شامل مشارکت، چند رسانه ای بودن و یادگیرنده به عنوان تولیدکننده دانش است و همچنین محورهای اصلی چالش ها و مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش و یادگیری شناسایی و معرفی شدند. در انتها پیشنهاد گردید حال که فنآوری اطلاعات محیط اطراف را احاطه کرده، لذا باید ابتدا زیرساخت ها را برای نشر این ابزارها و سواد اطلاعاتی آن به خصوص در میان نسل آموزش دهنده، یعنی دبیران و اساتید آماده کرد و با برگزاری دوره های کوتاه آموزشی، ایشان را در به کارگیری رایانه، اینترنت و چگونگی تلفیق برنامه درسی با شبکه های اجتماعی آموزش داده و سپس نسل جوان که خود بسیار با انگیزه در این راه قدم می گذارد آموزش داد که چگونه بتواند بهترین استفاده را از این حوزه داشته باشد.

continue_text

for_you

related_books

more