pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات همایش؛ بومی سازی برنامه درسی: چیستی و چگونگی-pdf
ماهیت پژوهشی دانشگاه در دوران جدید بیش از دورانهای قبل رسمیت مییابد؛ از بعد تاریخی، پیش از تأسیس نهاد دانشگاه، جامعه با پدیده آموزش رسمی آشنا بوده، هرچند که این آموزش مبتنی بر محفوظات بوده است؛ اما تحول مهمی که ظهور دانشگاه در ماهیت و بنیان آموزش ایجاد کرد، ظهور آموزش مبتنی بر پژوهش بود. به عبارت دقیقتر آنچه در دانشگاه باید آموزش داده میشد نه ترجیحات شخصی بلکه نتیجه پژوهشهای عمیق و پردامنه در حوزههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی بود؛ بدینسان دانشگاه فضای امنی برای تأمل، تفکر، پژوهش و انتشار اینگونه پژوهشها گردید. البته شیوه سنتی انتشار پژوهشها، انتشار شفاهی یا همان چیزی بود که از دیرباز آموزش نامیده میشد؛ اما اکتشافات جدید علمی جز با انباشت و نقادی دانشهای قبلی اتفاق نمیافتد و بدین ترتیب بود که راههای جدیدی برای انتشار و انباشت دانش و خصوصاً انتشار آثار به شکل مکتوب )کتاب، مجله، بانکهای اطلاعاتی و...( پیدا شد.
تأسیس نهاد انتشاراتی دانشگاهها، در جایگاه بخش اجتنابناپذیر توسعه علمی شایان اهمیت است. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی در مقام بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست، به طوریکه هم میتواند در انتشار افکار، اندیشه ها، نظریات و تولیدات علمی استادان، دانشجویان و اصحاب دانش کوشا باشد و هم به نیازهای علمی جامعه پاسخ گوید.

continue_text

for_you

related_books

more