pajoohaan.ir

در این کتاب که مجموعه‌ی ده جلدی برای مقطع سنی نوجوانان و به شکل مصور تدوین شده است پس از ذکر هر حدیث در مدح و فضیلت علی(ع) چند بیتی شعر در خصوص همان حدیث ذکر گردیده که مجموعاً در هر کتاب 11 حدیث آورده شده است.

continue_text

for_you

related_books

more