pajoohaan.ir

تاریخ نشان داده است تفکیک علم و باورهای معنوی از یکدیگر چه نتایج زیان باری برای جامعه بشری به دنبال داشته است. آنجا که ایمان بدون علم بوده است، مساعی بشردوستانه، صَرف جمودها و تعصب‌ها شده است و آنجا که جای ایمان خالی مانده است، مانند جوامع عصر حاضر تمام قدرت علمی صرف افزون‌طلبی‌ها و استثمارها شده است. ازآنجاکه گسترش فرهنگ‌های منحرف جهانی چالش‌هایی را پیش روی اهل علم قرار داده، ضرورت ایجاب می‌کند برنامه‌های پژوهشی، متناسب با دگرگونی‌های زمانه باشد. این اثر نیز در راستای ایفای این مهم به نگارش درآمده است. نوشتار حاضر، به هدف تبیین مفهوم باور و خداباوری و تصور اسلامی علم از رابطه و تأثیر علم بر خداباوری در آیات قرآن پرداخته است. ویژگی خاص این اثر، بیان آیاتی است که تعقل در پدیده‌های طبیعی و کنکاش علمی را نتیجه‌ای برای ایمان به خدا می‌داند و هم‌چنین مهم‌ترین آثار ایمان بر علم را ذکر کرده است. روش عمومی به کار گرفته‌شده در تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش تخصصی، درون قرآنی هست. شایان‌ذکر است در راستای ترویج فرهنگ قرآنی، تحقیق حاضر با پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نگاشته شده است. امید است دانشمندان مسلمان با بهره‌گیری از آیات کریمه قرآن، زمینه علم‌آموزی و پیشرفت علمی مطلوب همراه با معنویت را برای جهانیان فراهم کنند.

continue_text

for_you

related_books