pajoohaan.ir

هر فردی از افراد بشر، وقتی به خود می‌آید، از خودش می‌پرسد به کجا می‌روم؟ مرز این زندگی به کجا می‌انجامد؟ آیا مرگ، نیستی است یا زندگی به طرز دیگر؟ از جمله اعتقادات مسلمانان، اعتقاد به معاد است. روزی که بچه‌ها به خاطر سختی‌ها پیر می‌شوند. روزی که هیچ واسطه‌ای در کار نیست. روزی که انسان فریاد می‌زند راه فرارکجاست؟ از شاخص ترین مسائل مربوط به معاد «بهشت وجهنم» است. بهشت جای خوش آب وهوا و فراوان نعمتی است که نیکوکاران پس از مرگ در آن جاودان هستند؛ اما جهنم، درآن انواع عذاب ها، شدت ها و اقسام بلاهاست که ادراک آنها فوق فهم ماست. بهشت لذت فوق لذت و جهنم عذاب فوق عذاب هست. در قرآن مجید آیات پیرامون بهشت و جهنم بسیار است که از زوایای مختلف به این اصل پرداخته اند و این دلیل بر اهمیت آن می‌باشد (حدود هزار و دویست آیۀ قرآن، قریب یک سوم کل قرآن) و هیچ سوره‌ای ازسوره‌های قرآنی از ذکر جهنم تصریحاً و یا تلویحاً خالی نیست مگر دوازده سوره از سُوَر کوتاه. در این اثر سعی شده مطالب مرتبط با آخرت به صورت منسجم، با دیدی جدید و با تکیه برآیات قرآنی ارائه شود؛ چراکه تنها کسانی می‌توانند در دنیا زندگی صحیح و حقیقی داشته باشند که حیات آخرت را شناخته و برمبنای قواعد آن جهان، در این سرای به زندگی بپردازند.

continue_text

for_you

related_books